Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Radomia nr 2685/2012 z 31.07.2012r. i nr 2750/2012 z 20.08.2012r. Poniżej tekst jednolity „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Email Drukuj PDF

Urząd Miejski przypomina, że tylko do 8 czerwca przyjmowane są zwrotne ankiety od uczestników projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Ankieta została rozesłana do uczestników projektu w pierwszej połowie maja. Informacje pozyskane dzięki niej pomogą w zorganizowaniu przewidzianych w projekcie szkoleń dla uczestników z zakresu obsługi łącza internetowego, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. Konieczna jest, na przykład, informacja o tym, czy uczestnik projektu, będący osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się i wyjściem na zewnątrz.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Przedstawiamy WZÓR Ankiety nr 1.

Ankieta dotyczy szkoleń organizowanych w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Informacje zawarte w niej są niezbędne do przygotowania szkoleń i stworzenia grup uczestników z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i sytuacji osób niepełnosprawnych (np. sprecyzowanie rodzaju niepełnosprawności, ograniczenia w poruszaniu się, itp.)

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 02. kwietnia 2012 roku uaktualniono składy grup zakwalifikowania w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Zmiany wynikają z niedostarczenia wymaganego potwierdzenia uczestnictwa w grupach zakwalifikowania (wymaganego po procesie naboru – do dnia 30.listopada 2011 roku) lub złożeniem pisemnej rezygnacji przez zakwalifikowanych uczestników.

W związku z powyższym dokonano na listach zakwalifikowania następujących przesunięć:

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 25.01.2012 r. zakończyło się trwające od sierpnia 2011 roku postępowanie administracyjne o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat przez Gminę Miasta Radomia.

W wyniku prowadzonego postępowania Miasto Radom uzyskało powyższą zgodę.

Szczegóły można znaleźć na stronach UKE:

http://www.uke.gov.pl/uke/

Uzyskanie tego stanowiska pozwala na kontynuowanie przedsięwzięcia i przejście do fazy projektowania, a następnie budowy infrastruktury internetowej.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W miesiącu październiku 2011r. została przygotowana i wysłana
korespondencja do 1792 zakwalifikowanych uczestników Projektu.
Wnioskodawcy zaszeregowani do grup:


1. wnioski zakwalifikowane do grupy „Przyłącze Internetu wraz z komputerem” – 500 wniosków;
2. wnioski zakwalifikowane do grupy „Przyłącze Internetu” – 1006 wniosków;


zostali wezwani do potwierdzenia udziału w danej grupie zakwalifikowania do 30. listopada 2011r.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W wyniku oceny zakwalifikowano do udziału w projekcie 1792 gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miasta Radomia.

Więcej…
Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2011r. zakończył się proces weryfikacji i oceny 2094 wniosków złożonych w procesie naboru przez potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektu.

Następnym etapem będzie poinformowanie zakwalifikowanych wnioskodawców o decyzji Zespołu ds. oceny wniosków oraz żądanie potwierdzenia uczestnictwa w danej grupie zaszeregowania.

Email Drukuj PDF

 

Aktualnie, tj. od 01.07.2011r. trwa proces weryfikacyjny ponad dwóch tysięcy wniosków o uczestnictwo w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Do chwili obecnej zweryfikowano 550 wniosków.

Przewidywany termin zakończenia prac Zespołu ds. oceny wniosków to 30.09.2011r.

 

Email Drukuj PDF

W dniu 30.06.2011r. zakończony został etap przyjmowania wniosków o uczestnictwo w projekcie "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" od potencjalnych beneficjentów. W chwili obecnej tj. od dnia 01.07.2011r. trwa weryfikacja złożonych wniosków wraz z załącznikami. Informacje dotyczące prac Zespołu ds. oceny wniosków będą zamieszczane na bieżąco na stronie projektu: ewc.umradom.pl

Strona 5 z 6